خبر : 147
خبر : 147
موضوع 8- درباره ما

تاریخچه ستاد اقامه نماز :

 

ستاد اقامه نماز مؤسسه اي غير دولتي است كه با تنفيذ مقام معظم رهبري (مدظله العالي)و زير نظر هيأت امنايي متشكل از شخصيت هاي فرهنگي در سال 1369 تأسيس گرديده است.

 

رسالت ستاد :

1- ترويج و توسعه فرهنگ نماز در جامعه .
2- شناسايي زمينه ها ، ضرورت ها و ظرفيت هاي جامعه در ارتباط با نماز.
3- توليد فكر ، تصميم و برنامه ، نهاد سازي و ظرفيت سازي در جهت تحقق اهداف مورد نظر.
4- حمايت و پشتيباني معنوي از فعاليت هاي مرتبط با ترويج و توسعه فرهنگ نماز.
5- برنامه ريزي ، نظارت و ارزيابي فعاليت دستگاه هاي اجرايي در امر اقامه نماز.
6- ارزيابي مستمر وضعيت اقامه نماز در جامعه و ارائه نتايج آن به نهادهاي مسؤول.


چشم انداز ستاد :

1- تلاش در جهت تحقق آيه كريمه « الّذين اِن مَكَّناهُم فِي الاَرضِ أقامـُوا الـصَّلوة »
2- تأثير گذاري در حوزه ي راهبردي و نهادينه شدن امر نماز در مأموريت دستگاه هاي فرهنگي و آموزشي.
3- افزايش مستمر آگاهي مردم نسبت به آثار ، آداب و احكام نماز و نقش ها و مسؤوليت هاي خود.
4- دسترسي آسان آحاد مردم به مساجد و فضا هاي مناسب براي اقامه نماز.
5- اقامه با شكوه نماز هاي جماعت و جمعه در جامعه.
6- دروني شدن امر نماز در آحاد جامعه به ويژه نسل نو .
7- كاهش مستمر عوامل تضييع كننده نماز در جامعه
.


اصول راهنماي ستاد :

1- حركت در چارچوب منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي).
2- بهره گيري از ديدگاه هاي صاحب نظران و نتايج تحقيقات علمي در نظام برنامه ريزي و اجرا.
3- جلب همكاري و مشاركت مردم و نهاد ها و سازمان ها در اجراي برنامه ها و فعاليت ها.
4- بهره گيري از شيوه هاي ارشادي و تشويقي و پرهيز از شيوه هاي آمرانه و حاكمانه.
5- حفظ روحيه ي نهادي و صبغه فرهنگي و اجتناب از ورود در فعاليت هاي اقتصادي.

تاريخ ارسال: 1395/06/09 09:26 نمايش نظرات

ارسال نظر