free web creation software

ثبت احوال استان تهران 

در این جلسه گزارشی از اقدامات شورای اقامه نماز اداره کل ارائه گردید،سپس آقایان قندی و اعلایی به طرح دیدگاه ها و نظرات خود در این خصوص پرداختند