bootstrap template

اداره كل پزشكي قانوني 

مديركل پزشكي قانوني استان تهران با اشاره به جایگاه نماز نیز اظهار داشت: با توجه به جایگاه نمازدر دستگاهها، همكاران مي بايستي به حفظ و صیانت از فرهنگ نماز بپردازند