css templates

توافقنامه با بانک تجارت

حقیقت جو" رییس شورای اقامه نماز بانك تجارت: اولویت اصلی ما در بانك تجارت، گسترش و تعمیق فرهنگ اقامه نماز در بانك تجارت در راستای اجرای سند راهبردی نماز در كشور است